Modul Ppg Daljab Iktikad Adat Tahun 2022

Modul PPG Daljab Akidah Akhlak Tahun 2022 ialah modul ppg modern yang di gunakan dalam pendidikan profesi guru dalam jabatan (Daljab) Madrasah.

Modul Akidah Akhlak selaku pola pembelajaran PPG Daljab Madrasah 2022 yang berisikan 4 (empat) kesibukan pembelajaran. Ke empat kesibukan pembelajaran untuk prodi Akidah Akhlak yakni selaku berikut:

 • Kasih Sayang Dan Kekuasaan Allah
 • Sumber Akhlak Dan Implementasinya
 • Hari Akhir, Qadha Dan Qadar
 • Akhlak Terhadap Diri Sendiri Dan Orang Lain
 ialah modul ppg modern yang di gunakan dalam pendidikan profesi guru dalam jabatan Modul PPG Daljab Akidah Akhlak Tahun 2022

Capaian Pembelajaran Dan Sub Capaian Pembelajaran Prodi PPG Akidah Akhlak


Sebagimana di uraikan diatas, bahwa kesibukan pendidikan (prodi) ppg daljab madrasah tahun 2022 menggunakan pola Modul PPG Akidah Akhlak Tahun 2022 yang berisikan 4 kesibukan pembelajaran (KB).

Pada setiap kesibukan pembelajaran memiliki Capaian Pembelajaran, Sub Capaian Pembelajaran Dan Pokok Materi selaku berikut:

Kegiatan Pembelajaran Capaian Pembelajaran Sub Capaian Pembelajaran
1. Kasih Sayang Dan Kekuasaan Allah 1. Dapat menampilkan analisis makna dan kandungan al-Asma al-Husna yaitu: al-Rahman dan al Malik dalam lingkup kepercayaan Islam.
2. Menganalisis makna kepercayaan Islam terkait dengan: 1) mukjizat; 2) karomah; 3) dan sihir dengan banyak sekali faktor dan ruang lingkupnya dalam kepercayaan Islam.
1. Menyimpulkan rancangan al-Rahman dalam Al-Asma al-Husna
2. Menyimpulkan rancangan al-Malik dalam Al-Asma al-Husna
3. Menyimpulkan mukjizat dalam tinjauan kepercayaan Islam
4. Menyimpulkan karomah dalam tinjauan kepercayaan Islam
5. Menyimpulkan sihir dalam tinjauan kepercayaan Islam
2. Sumber Akhlak Dan Implementasinya 1. Peserta sanggup menganalisis hakikat budbahasa dan kekuatan pendukungnya dalam jiwa manusia.
2. Menganalisis hakikat amal saleh dan amal baik serta unsur-unsur iman yang fundamental dalam implementasi amal sholeh dan amal baik dalam kehidupan manusia.
1. Menyimpulkan rancangan budbahasa al-karimah
2. Menyimpulkan rancangan jiwa quwwah al-Ilmi dalam Islam
3. Menyimpulkan rancangan jiwa quwwah al-ghadhab
4. Menyimpulkan iman dan amal saleh dalam Islam
5. Menyimpulkan rancangan amal saleh dalam Islam dan implementasinya
6. Menganalisis tawakkal dalam Islam
3. Hari Akhir, Qadha Dan Qadar 1. Dapat mengerti rancangan hari final selaku rukun iman dalam fatwa Islam.
2. Menganalisis rancangan qada dan qadar serta keleluasaan insan selaku makhluk Allah.
1. Menyimpulkan final zaman sugra dalam fatwa Islam
2. Menyimpulkan final zaman kubra dalam fatwa Islam
3. Menyimpulkan rancangan kehidupan setelah hari akhir, nirwana dan neraka
4. Menyimpulkan takdir mubram dalam kajian ilmu kalam
5. Menyimpulkan takdir mu'allaq dalam kajian ilmu kalam
6. Menyimpulkan rancangan keleluasaan insan dalam konteks takdir Allah
4. Akhlak Terhadap Diri Sendiri Dan Orang Lain 1. Mampu Memahami faedah budbahasa al-karimah terhadap diri sendiri dan orang lain.
2. Menganalisis rancangan lapang dada dan toleransi dalam Islam dan implementasinya dalam kehidupan sosial.
1. Menyimpulkan rancangan al-haya' (malu) selaku bentuk budbahasa al-karimah
2. Menyimpulkan rancangan al-khauf selaku bentuk budbahasa al karimah
3. Menyimpulkan rancangan ar-rahiim (kasih sayang) selaku budbahasa al-karimah
4. Menyimpulkan pemaaf selaku budbahasa al-karimah terhadap orang lain
5. Menyimpulkan lapang dada dalam beramal/beribadah
6. Menyimpulkan langkah-langkah toleransi yang benar dan yang tidak benar

Download Modul PPG Daljab Mapel Akidah Akhlak Tahun 2022


Bapak/Ibu akseptor PPG Daljab Madrasah Tahun 2022, pada peluang ini Modul PPG Daljab Mata Pelajaran Fikih Tahun 2022
 • Modul Pedagogik PPG Daljab Madrasah Tahun 2022

 • Itulah tadi warta terkait Modul PPG Daljab Mapel Akidah Akhlak Tahun 2022, supaya sanggup menampilkan faedah untuk anda yang mau terpanggil selaku akseptor PPG Madrasah.

  Sumber https://kamimadrasah.blogspot.com

  Related : Modul Ppg Daljab Iktikad Adat Tahun 2022

  0 Komentar untuk "Modul Ppg Daljab Iktikad Adat Tahun 2022"